Castellano

Xarcuteria per fer-vos gaudir a taula!

Carretó

Mestres Villa, 101
08320 El Masnou (Barcelona)

93 555 16 64

Web mantinguda per:
Pardebits

Carret? de compra
  • El carret est?? buit.
Total Compra: 0,00 + 0,00 Despeses d'enviament
Compra mínima: 0,00
Recollida a la nostra botiga.
Canviar l'opci? d'enviament
Realitzar comanda

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website és “Can Rac, SCP”, amb domicili a C/Mestres Villà 101, 08320, El Masnou (Barcelona), amb número de CIF: J65854176 i correu electrònic de contacte botiga@canrac.com.

La informació continguda en www.canrac.com, constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “Can Rac, SCP” (des d’ara “Can Rac”) relacionats amb la venda i elaboració de productes càrnics.

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la Web www.canrac.com implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textes, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.canrac.com estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Can Rac” i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Can Rac” de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Can Rac”.

Can Rac” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per el correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Can Rac”. No obstant, es comunica que, en el cas de que “Can Rac” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les Dades Personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de “Can Rac” seran objecte de tractament i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “Can Rac”.

La recollida i tractament de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb “Can Rac”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.

Can Rac” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’ adoptaran les mesures tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

 

REGISTRE I CONTRASENYES D’ ACCÉS

Can Rac” proporciona de forma confidencial a cadascun dels seus clients un nom d’usuari i una contrasenya d’accés, la qual és única, personal e intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a la Web.

L’usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstancia que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.

Can Rac” es reserva el dret a anul·lar discrecionalment la contrasenya d’accés d’algun usuari quan concorren circumstancies de les quals es puguin presumir utilitzacions il·lícites.

L’usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l’ús de diferents serveis i productes a què s’accedeix amb clau d’accés o per la utilització que d’ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l’usuari.

 

LIMITACIO DE LA RESPONSABILITAT

Can Rac” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, “Can Rac” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de “Can Rac” conte enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Can Rac” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Can Rac” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.canrac.com i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

Can Rac” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstancies descrites.

 

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Can Rac”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts de informació que poguessin ser del seu interès.

Can Rac” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’aquest fet, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic botiga@canrac.com.

 

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en la Web www.canrac.com.

 

POLITICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.

 

RESERVA

Can Rac” es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

Can Rac” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

 

Clausules informatives

Clàusula Pressupost

En compliment del que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades personals recollides mitjançant el present pressupost seran tractades i restaran incorporades en els fitxers de “Can Rac, SCP” amb la finalitat de donar compliment a l’elaboració i redacció de la proposta de serveis o productes sol·licitats per Vostè i per mantenir, oferir i informar sobre els nostres serveis, així com comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. Pot exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint la seva petició a l’adreça del present document.

 

Clàusula Informativa a la Factura

Els informem que, segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades formen part d’un fitxer degudament inscrit a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, sent el responsable “Can Rac, SCP”, amb la finalitat pròpia de la relació comercial i fins publicitaris. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça del present document.

 

Clàusula per e-mail Comunicació Ordinària

Avís legal: Aquest missatge, inclosos els seus fitxers adjunts, conté informació confidencial, dirigida a un destinatari i amb una finalitat específica protegida per la Llei. els informem que si Vostè no és el destinatari del mateix, haurà d’eliminar aquest correu, quedant estrictament prohibida qualsevol divulgació, còpia o distribució del seu contingut, així com desenvolupar o executar qualsevol tipus d’acció basada en el seu contingut. Si Vostè és el destinatari, l’ús de la informació que ha rebut, haurà d’estar limitat a la finalitat específica per la qual se li ha enviat.

 

Clàusula per e-mail Comunicació Comercial per a Clients

ASSUMPTE: PUBLICITAT

Aquesta comunicació comercial se li ha enviat a partir de les dades de contacte que Vostè ha tingut l’amabilitat de facilitar-nos. Si desitja canviar la seva adreça de correu electrònic o no rebre els nostres missatges informatius i/o comercials pot indicar-ho dirigint la seva petició per correu postal a “Can Rac, SCP”, C/Mestres Villà 101, 08320, El Masnou (Barcelona), o bé enviant un e-mail a botiga@canrac.com, posant en l’assumpte del segon cas ”DONAR DE BAIXA”. La seva petició serà efectiva en un període màxim de deu dies hàbils.

Nota: “El termini designat es potestatiu i subjecte a variacions”

 

Clàusula per Formulari Web on es Demanen Dades

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, “Can Rac, SCP” informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari, es recolliran en un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud i informar sobre els nostres serveis i productes, així com comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. El fet d’emplenar aquest formulari implica que el remitent accepta les condicions i reconeix que les dades que ens indica són seves, exactes i certes. Per exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, haurà de dirigir-se en els termes i condicions que es relacionen a la nostra Política de Privacitat.

 

Informació a proporcionar segons l’Article 5

¿Quina informació se li haurà de facilitar sempre a l’interessat o afectat?

Bàsicament, el contingut de l’art. 5 de la LOPD, ens obliga a informar sempre envers:

  • La identitat del titular o responsable del fitxer i la seva adreça.

  • La finalitat i tractaments previstos de les dades.

  • En el supòsit de cessió o comunicació de dades a tercers, la identitat dels destinataris.

  • La possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació.

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador/smartphone/tablet de l’usuari en accedir a determinades pàgines web per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip, però no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seva, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadística. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir dades d’altres cookies. Pot configurar el seu navegador per a que li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l’usuari decideix no acceptar cookies, això no impedirà que pugui accedir a la informació de www.canrac.com.


Can Rac, SCP” utilitza cookies pròpies per gestionar els diferents serveis que ofereix a l’usuari, i en funció de la seva finalitat podem distingir entre:


Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades quan l'usuari inicia sessió a l'àrea privada de www.canrac.com. Aquesta cookie caduca en finalitzar la sessió, esborrant-se del seu ordinador.


Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.


Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.


Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com per exemple serien l'idioma, el tipus de navegador a través del com accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.


Cookies d'anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei.


Segons el Grup de Treball de l’Article 29, en el seu Dictamen 4/2012, ha interpretat que entre les cookies exceptuades del compliment de les obligacions establertes en l'article 22.2 de la LSSI, estan les utilitzades per permetre únicament la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa, i aquelles utilitzades estrictament per prestar un servei expressament sol·licitat per l'usuari, estant aquelles que tenen per finalitat:


- Cookies de «entrada de l’usuari»

- Cookies d’autenticació o identificació d'usuari (únicament de sessió)

- Cookies de seguretat de l’usuari (Per exemple per detectar intents erronis i reiterats de connexió a un lloc web)

- Cookies de sessió de reproductor multimèdia

- Cookies de sessió per equilibrar la càrrega

- Cookies de personalització de la interfície d'usuari

- Cookies de complement (plug-in) per intercanviar continguts socials


Les cookies de sessió i d’entrada d’usuari se solen utilitzar per rastrejar les accions de l’usuari en emplenar els formularis en línia a diverses pàgines, o com a cistella de la compra per fer el seguiment dels articles que l’usuari ha seleccionat en prémer un botó.


Si es desactiva l’acceptació de les cookies estrictament necessàries per a la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l’usuari, no podrà consultar i/o rebre correctament els continguts i serveis de www.canrac.com.

Can Rac, SCP” també utilitza les cookies analítiques del servei de Google Analytics per a l’anàlisi del nostre lloc web. Aquestes cookies s’utilitzen per recollir informació sobre l’ús del nostre lloc web per part dels visitants, utilitzant la informació per facilitar i millorar la navegació. La desactivació d’aquestes cookies no afectarà a la funcionalitat de www.canrac.com.


Google Analytics és l’eina d’analítica de Google que ajuda als llocs web i als propietaris d’aplicacions a entendre la manera en què els seus visitants interactuen amb aquestes. Pot utilitzar un conjunt de cookies per recopilar informació i informar de les estadístiques d’ús dels llocs web sense identificar personalment als visitants de Google. Més informació sobre les cookies de Google Analytics i informació sobre la privadesa a https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies


Algunes parts de la Web es poden connectar amb diverses xarxes socials com per exemple Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc., per el que haurà de consultar la política de cookies que aquestes ofereixin en cada cas abans d’utilitzar els seus serveis.


Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’Internet. A continuació li indiquem els links dels principals navegadors on expliquen com:


- Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies

- Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

- Google Chrome per a Android

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

- Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

- Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

- Safari per a IOS (iPhone - iPad)

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es


Aquests navegadors estan sotmesos a constants actualitzacions i modificacions, per el que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador actual. També és possible que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços, per el que haurà de consultar l’ajuda del seu navegador per configurar l’ús de cookies.


Si volgués retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d’Internet.


La present Política de Cookies té per finalitat informar-li de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen a www.canrac.com. En cas que vulgui més informació sobre l’ús de les cookies podrà sol·licitar-ho per correu electrònic a botiga@canrac.com. 

 

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ca-ES } p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt } p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA } a:link { color: #0000ff }

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través del present avís, “Can Rac, SCP” (des d’ara “Can Rac”), informa els usuaris de la Web www.canrac.com, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “Can Rac” les dades personals que els hi son sol·licitades motivat per la seva sol·licitud d’informació o per a la contractació de les diverses prestacions de serveis i productes que s’ofereixen relacionats amb la venda i elaboració de productes càrnics.


Per tant, s’informa els usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades en un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable es “Can Rac” (CIF: J65854176), amb domicili social a C/Mestres Villà 101, 08320, El Masnou (Barcelona), duent a terme un tractament amb la finalitat potenciar i mantenir la relació de col·laboració, contractual o negocial que en el seu cas s’estableixi així com per rebre informació publicitària sobre tots els nostres serveis.


Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “Can Rac” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat.


De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix a la Llei de protecció de dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a “Can Rac”, C/Mestres Villà 101, 08320, El Masnou (Barcelona), en la qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocopia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva reparació. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no acompleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim a l’efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.


No es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb “Can Rac”. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària dels nostres serveis i productes.


Can Rac” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.


En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic i de les modificacions en ella introduïdes per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula implica, a més, el seu consentiment per a rebre comunicacions publicitàries dels nostres serveis i productes, així com comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. En tota hora l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient amb dirigir una comunicació escrita a “Can Rac”, C/Mestres Villà 101, 08320, El Masnou (Barcelona) o per correu electrònic a l’adreça botiga@canrac.com, indicant en l’assumpte del correu “DONAR DE BAIXA”.


La Web de “Can Rac” conte enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Can Rac” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.


Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: botiga@canrac.com.